Warunki konkursu konsumenckiego

Warunki konkursu: „Konkurs na zegarki na Instagramie”

1. Organizator

Organizatorem konkursu „Konkurs na zegarki na Instagramie” (dalej tylko „Konkurs”) jest firma TS2018 s.r.o, z siedzibą  Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratysława - Nové Mesto : NIP51760126, nr VAT: PL5263306578, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja Sro, akt nr 130465 / B (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Data trwania konkursu

Konkurs będzie trwać od 03.06.2020 do 16.06.2020, wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.06.2020.

3. Kwalifikacja

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w momencie rozpoczęcia konkursu osiągnęły wiek 18 lat i są w pełni uprawnione do czynności prawnych (zwanych dalej „Uczestnikami”). Osoby niespełniające wymagań udziału w konkursie lub osoby działające niezgodnie z zasadami konkursu nie zostaną uwzględnione w konkursie. Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu, jeśli Organizator stwierdzi lub podejrzewa, że ​​Uczestnik działał w sposób nieuczciwy lub w jakikolwiek sposób wpłynął na wyniki głosowania. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje następujące zasady konkursu (zwane dalej „Regulaminem”). 

4. Zasady

Uczestnik może wziąć udział w konkursie, spełniając następujące warunki:

a) W trakcie trwania konkursu (03.06.2020 do 16.06.2020) odwiedzi profil sklepu internetowego TimeStore.pl w sieci społecznościowej Instagram.

b) Spełni wszystkie warunki Konkursu ustanowione przez Organizatora, a tym samym:

  • Śledzi profil Instagram Organizatora (@ timestore.pl)
  • Udostępnia zgłoszenie konkursowe w swojej historii (historie Instagram)
  • Zaznacza dwóch innych użytkowników w komentarzu pod hasłem konkursowym. Dozwolony jest wielokrotny komentarz z oznaczeniem różnych użytkowników.

Wszyscy uczestnicy, którzy głosowali po dacie konkursu, wymienionej w punkcie 4) a) o zasadach tego konkursu będą z konkursu wyeliminowani. Uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich warunków Konkursu wymienionych w pkt 4) b) o zasadach konkursu, również nie zostaną uwzględnieni w konkursie.

Pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody, a także zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika konkursu. Takie decyzje są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

Jeżeli warunki nie zostaną spełnione, a zwycięzca zostanie wykluczony z konkursu, nieodebrana nagroda przepada na rzecz Organizatora konkursu, który jest zobowiązany do jej przyznania innemu Uczestnikowi konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.

W przypadku, gdy zwycięzca konkursu w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego punktu nie zgłosi się lub odrzuci nagrodę Organizator konkursu jest uprawniony do wyboru zastępcy zwycięzcy konkursu.

Laureat Konkursu, po kontakcie z Organizatorem Konkursu i przesłaniu odpowiednich danych kontaktowych do Organizatora Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkursie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (zwanej dalej RODO), a jednocześnie potwierdza zgodę na reguły konkursu.

5. Nagrody w konkursie

Nagrodą w konkursie jest zegarek Casio MTP-1243D-7A. Nagrody nie można wymienić na inny towar. Nie jest również możliwe reklamowanie przedmiotu nagrody.

6. Nieprzyznanie nagrody

W przypadku nieprzestrzegania warunków lub naruszenia zasad konkursu Organizator ma prawo nie przyznać nagrody Uczestnikowi i wybrać zwycięzcę zastępczego. Decyzji Organizatora nie można zmienić ani odwołać się.

7. Ogłoszenie wyników konkursu

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez Organizatora, które zostaną wykorzystane do ogłoszenia wyników konkursu. 

Aby skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w sprawie nagrody, Organizator konkursu użyje kontaktu za pośrednictwem wiadomości na profilu instagramowym Uczestnika, a następnie użyje podanych danych osobowych i kontaktowych Uczestnika w celu przesłania nagrody.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony losowo przez wybór ręczny, albo przez oprogramowanie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na Instagramie, wiadomości e-mail z informacjami o nagrodzie lub odpowiedzi od Uczestnika (zwycięzcy).

Uczestnik nie może ubiegać się o inną nagrodę ani żądać rekompensaty finansowej lub innej, która odpowiadałaby wartości nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie nagrody, jej uszkodzenie, opóźnienie lub utratę podczas transportu. Nie można również reklamować przedmiotu nagrody.

 8. Przetwarzanie podanych danych osobowych

Administratorem przetwarzania podanych danych osobowych jest Organizator konkursu, tj. firma TS2018 s. r. o. z siedzibą w Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratysława – miejska część Nové Mesto, IČO: 51760126, DIČ: 2120776977, IČ DPH: PL5263306578, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja Sro, sygn. wkład nr 130465 / B. Zgodnie z rozporządzeniem RODO przetwarzane są dane osobowe na potrzeby konkursu, które obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zameldowania lub adres dostawy i numer telefonu Uczestnika.

Dane te przetwarzane są w następujących celach:

- organizacja konkursu, w tym jego ocena i publikacja jego wyników.

- dostawa, lub dostarczenie nagrody zwycięzcy konkursu

- sprawy wewnętrzne związane z konkursem, takie jak dokumentacja, adnotacje księgowe itp.

Dane osobowe podmiotów przetwarzane są przez cały czas trwania konkursu, tj. (AA.BB.2020 do CC.DD.2020), również przez okres trzech miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu. W przypadku wygrania konkursu przez okres trzech lat od ostatecznego ogłoszenia wyników konkursu.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO uczestnik ma prawo:

- uzyskać dostęp do danych osobowych (art. 15 RODO)

- usunąć dane osobowe (art. 17 RODO)

- przekazać dane (art. 20 RODO)

- złożyć skargę przeciwko Administratorowi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

- do korekty niedokładnych danych (art. 16 RODO)

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

- do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w interesie publicznym lub do realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 21 RODO)

9. Dostawa nagrody

Dostawa nagrody zostanie zapewniona przez Organizatora poprzez przesłanie nagrody na adres podany przez Uczestnika po kontakcie z nim. Nagroda zostanie przekazana wylosowanemu Uczestnikowi osobiście przez firmę kurierską.

10. Inne warunki

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za to, że zwycięzca podał niewłaściwy adres w zgłoszeniu o danych kontaktowych, na które należy wysłać nagrodę, lub nieodebranie nagrody. Organizator konkursu nie ponosi również odpowiedzialności z innych powodów, dla których nagroda nie była dostarczona zwycięzcy, z wyjątkiem powodów ze strony Organizatora konkursu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności / zmiana warunków

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu w dowolnym momencie lub zakończenia go bez odszkodowania, ze względu na szczególne okoliczności (np. siła wyższa, problemy techniczne). W razie potrzeby Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji regulaminu konkursu.

Jeżeli Organizator stwierdzi, że istnieje podejrzenie naruszenia warunków Konkursu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z konkursu bez powiadomienia. Taka decyzja Organizatora jest ostateczna, bez możliwości odwołania.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z konkursem konsumenckim Uczestnicy konkursu mogą skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: info@timestore.pl

W Bratysławie w dniu 01.06.2020

  • Bez podania powodu 30 dni na zwrot

  • Jesteśmy sprawdzonym sklepem 95% zadowolonych klientów

  • 100% gwarancja pochodzenia Wyłącznie oryginalne produkty

  • Wysyłamy w każdy dzień roboczy 9618 modeli w magazynie