Regulamin sklepu

1. Podstawowe dane 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CANADA 2015 s. r. o. z siedzibą w Stará Vajnorská 4, 831 04, Bratislava, za pośrednictwem sklepu internetowego www.TimeStore.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez CANADA 2015 s. r. o. z siedzibą w Stará Vajnorská 4, 831 04, Bratislava usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.  

Numer konta dla płatności bezgotówkowej:

IBAN: 23 1020 1390 0000 6102 0718 7885

2. Definicje

 • Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca- oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 • Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem może być wyłącznie osoba, która nie zawiera Umowy sprzedaży w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej czy handlowej. 
 • Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 • Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
 • Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający- oznacza CANADA 2015 s. r. o. z siedzibą w Stará Vajnorská 4, 831 04, Bratislava, Republika Słowacka, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sro, wstawić nr: 159348/B, numer NIP SK2120122983, REGON 48229270 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego; e-mail: info@timestore.pl
 • Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie TimeStore.pl
 • Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Każda prezentacja towarów umieszczonych na stronie internetowej sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Umowa kupna-sprzedaży nie zamyka się odesłaniem zamówienia do Sprzedawcy przez Kupującego. Umowa kupna-sprzedaży jest ważna z chwilą potwierdzenia zamówienia Kupującego przez Sprzedającego. Od tego momentu między Nabywcą a Sprzedawcą powstają wzajemne prawa i obowiązki, które są określone w umowie sprzedaży i warunkach handlowych, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Wyklucza się zawarcie umowy zakupu bez dopełnienia formalności ustanowionych przez Kodeks Cywilny.

 

3. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

3.5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3.6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.    

 

4. Rejestracja

4.1. W celu utworzenia Konta Klienta i zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.  

4.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4.4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

4.5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

5.Zamówienia

5.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.  

5.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

5.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "KUP TERAZ" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "POTWIERDZ ZAMÓWIENIE". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.  

5.4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5.5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5.6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

5.7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.  

5.8. Sprzedający ma prawo zakończyć realizację zamówienia w przypadku, kiedy ilość zamówionych produktów nie odpowiada standardowej ilości produktów przewidzianej do indywidualnego użytku. Jeśli pomiędzy stronami dojdzie do sporu w określeniu jaką ilość stanowi standardowa ilość produktu przewidziana do indywidualnego użytku, wiążące jest zawsze stanowisko Sprzedającego.

5.9. Sprzedaż jest oferowana wyłącznie klientom, którzy będą użytkownikami produktu. Zakup towaru w celu jego dalszej sprzedaży jest całkowicie zakazany. W przypadku gdy Sprzedający będzie miał podejrzenia, że celem zakupu jest dalsza sprzedaż produktów, ma prawo do anulowania takiego zamówienia. W takim przypadku Sprzedający informuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o dalszym postępowaniu.

5.10. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z powodu wyprzedaży zasobów magazynowych, niedostępności towarów albo jeżeli producent, importer lub dostawca znajdujących się w umowie sprzedaży towarów przerwał produkcję lub dokonał znaczących zmian, które uniemożliwiły wypełnienie zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży lub z powodu zdarzeń losowych, lub w przypadku gdzie mimo podjęcia wszelkich starań ze strony Sprzedającego nie jest on w stanie dostarczyć towaru do Klienta w terminie określonym przez Warunki umowy lub w cenie podanej w sklepie internetowym. Sprzedający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Nabywcy o tym fakcie i zwrotu depozytu już zapłaconego za towary będące przedmiotem umowy sprzedaży w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Nabywca nie przejął towaru w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia, w którym Nabywca był zobowiązany przejąć towar.

5.11. Za oczywisty błąd w cenie towarów uznaje się błędne przedstawienie pierwszych trzech cyfr zamiast czterech; cena niższa o jedną cyfrę (np. w przedstawionej cenie „wypadła jedna cyfra); wyraźnie niska cena towaru (np. o 50% niższa cena niż w przypadku normalnej ceny dla tego typu i rodzaju towaru, bez zaznaczenia, że dany towar jest w zniżce lub promocji; oraz w innych oczywistych błędach w piśmie, oczywistych błędach w opisie towarów, obrazków itp., lub w przypadku oczywistych błędów w informacjach podanych przez operatora z centrum obsługi klienta.

 

6. Płatności

6.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione. Towary:

6.2.1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);  

6.2.2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).  

6.3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.  

6.4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt 6.2., Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.    

 

7. Dostawa   

7.1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

7.3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.  

7.4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt 6.2.  

7.5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.  

7.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.  

7.7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.  

7.8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.  

7.9. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę imięnną na imię i nazwisko osoby zamawiającej towar, która obejmuje dostarczane towary. 

7.10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.    

7.11. Sposód dostarczenia i cenę za dostawę znajdziecie tu.


9. Reklamacje

9.1.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  

9.2.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@timestore.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

9.3.    Po fizycznym przyjęciu reklamowanego towaru Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą mailową o przyjęciu reklamacji, rozpoczęciu procesu reklamacyjnego.

9.4.    Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem spełnienia wszystkich następujących warunków:

a) dostarczenia reklamowanego towaru,

b) dostarczenia wypełnionego protokołu reklamacyjnego,

c) dostarczenia kopii dowodu zakupu (kopia dowodu zakupu służy jednocześnie jako karta gwarancyjna).

9.5.    Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.  O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia.

9.6.    Reklamacja może zostać załatwiona następującymi sposobami:

a) przekazanie naprawionego towaru

b) wymiana towaru,

c) zwrot ceny zakupu towaru,

d) uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru

 

10. Gwarancja

10.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

10.2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

10.3. Naprawa gwarancyjna odbywa się w ciągu 30 dni od wydania decyzji reklamacyjnej. W wyjątkowych sytuacjach (np. ze względu na potrzebę zamówienia części zamiennych) o przedłużeniu się naprawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefoniczną. 

 

11. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

11.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

11.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

11.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.  

11.4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.  

11.5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.6. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.7. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.  

11.8. Klient jest zobowiązany do odesłania towaru w stanie nienaruszonym (tj. bez jakichkolwiek śladów wcześniejszego użytkowania, zapakowanego w oryginalne opakowanie), dołączając do niego otrzymany gratis, jeśli został wybrany przy składaniu zamówienia.

11.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  

11.10. Płatność zostanie dokonana  przelewem bankowym, wskazanym przez kupującego w formularzu odstąpienia od umowy, bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

 

12. Usługi nieodpłatne

12.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

12.1.1. Newsletter;

12.1.2. Prowadzenie Konta Klienta.  

12.2. Usługi wskazane w pkt 13.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

12.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.  

12.4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.  

12.5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.  

12.6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.  

12.7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.  

12.8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.  

12.9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.  

12.10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzum rejestracyjnym.

 

13. Karty podarunkowe (certyfikaty)

13.1. Karty podarunkowe (certyfikaty) wystawiane przez sprzedawcę można zrealizować na zakup towaru w sklepie internetowym sprzedającego. Jeżeli nie postanowiono inaczej, kartę podarunkową można wykorzystać jedynie na zakup towaru (nie wliczają się usługi, koszty przesyłki lub inne opłaty)

13.2. Wartość karty podarunkowej jest zawarta na każdej karcie jako suma DPH, przy czym karta działa jako zniżka z  całej sumy zamówienia łącznie z DPH. Kartę można wykorzystać jedynie w całości w ramach jednego zakupu. Nie jest możliwe skorzystanie z niej w kilku zamówieniach. Przy zamówieniu na kwotę wyższą niż wartość karty należy różnicę dopłacić w standardowy sposób. W przypadku odwrotnym nadpłata nie jest zawracana.

13.3. Karty podarunkowej nie można wymienić na gotówkę. W przypadku, gdy kupujący zwraca towar opłacony kartą podarunkową jego równowartość zostaje zwrócona w tej samej formie jako karta przesyłana drogą mailową.  

 

14. Gwarancja dostawy

14.1. Jest to usługa polegająca na tym, że w przypadku reklamacji u przewoźnika nie czekamy jako nadawca na wynik reklamacji.

14.2. W ciągu 24 godzin automatycznie staramy się zrealizować dostawę nowego modelu / nowego zamówienia / lub zwrot pieniędzy.

14.3. Nie oznacza dostawy w określonym, dokładnym terminie.

14.4. Jest to usługa, która jest połaczona wraz z dostawą przesyłki, w przypadku odstąpienia od umowy lub wymiany klient nie ma prawa do zwrotu opłaty za tę usługę.

14.5. Nie ma konieczności wielokrotnego wkładania gwarancji dostawy do koszyka.

 

15. Ochrona danych osobowych

15.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.  

15.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.  

15.3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.  

15.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.  

15.5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.  

15.6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.  

15.7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.  

15.8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.    

 

16. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

16.1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.  

16.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.  

16.3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

17. Stosowanie podatku od sprzedaży towarów na odległość i świadczenia usług na odległość (One Stop Shop)

Firma CANADA 2015 s.r.o. ze skutkiem od 1. 1. 2023 r. podlega szczególnemu rozporządzeniu na podstawie § 68b Ustawy nr 222/2004 Dz. U. w brzmieniu późniejszych przepisów. Ta szczególna regulacja umożliwia firmie skorzystać ze szczególnej regulacji dotyczącej stosowania podatku od sprzedaży towarów na odległość na terytorium Unii Europejskiej (tzw. tryb One Stop Shop). Firma CANADA 2015 s.r.o. na podstawie tej szczegółowej regulacji odprowadza w całości polski podatek VAT (23%) w kraju ojczystym (Republika Słowacka), tzn. w kraju siedziby firmy. Instytucja podatkowa z kraju ojczystego następnie przekazuje podatek VAT w całości do odpowiedniego kraju. W ramach trybu OSS (One Stop Shop) firma nie posiada numeru NIP-u kraju zagranicznego (Polska), do którego sprzedaje swoje towary lub usługi, ale posługuje się tylko krajowym numerem NIP do (SK2120122983).

18. Jurysdykcja sądowa i prawo właściwe

18.1. Kupujący, który podczas zakupu towaru zgodził się z warunkami handlowymi zobowiązuje się wszystkie nieporozumienia rozstrzygać za pośrednictwem sądu polskiego. Do nieporozumień zalicza się: wszystkie wymogi związane ze sprzedażą, zwrotem towarów, odrzuceniem reklamacji, cenami udostępnionymi na stronie internetowej w chwili zakupu.

 

19. Postanowienia końcowe

19.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.  

19.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.  

19.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

19.4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.

19.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami w pkt 15.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023

 • Bez podania powodu 30 dni na zwrot

 • Jesteśmy sprawdzonym sklepem 95% zadowolonych klientów

 • 100% gwarancja pochodzenia Wyłącznie oryginalne produkty

 • Wysyłamy w każdy dzień roboczy 9618 modeli w magazynie